אודות המוסד לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי

עו"ד רונית מאור קשלס

מ ב ו א

 

המוסד לביטוח לאומי הינו מוסד אשר הוקם מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק").

חוק זה מסדיר את מכלול הזכויות וטובות הנאה אשר מעמיד המוסד לביטוח לאומי לרשות מבוטחיו, לצד חוקים והסכמים אחרים.

מטרת הקמתו של המוסד הוא לסייע לאוכלוסיות אשר המחוקק סבר שראויות להתחשבות מיוחדת, כמו: אמהות, ילדים, נכים וכו'.

ס' 8 לחוק קובע: "המוסד לביטוח לאומי הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית".

משמעות סעיף זה היא כי למוסד לביטוח לאומי יש חובות, זכויות, יכול ליזום פעולות משפטיות כנגד מבוטחיו וגם יכול להיתבע.

סעיף 1 לחוק הינו סעיף הגדרות. כמעט בכל חוק במדינת ישראל יש סעיף הנותן משמעויות לביטויים ולמונחים המופיעים באותו חוק.

בסעיף ההגדרות מופיעים הביטויים הבאים:

"אשתו" – לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו;

גם הביטוי "ילד" מוגדר – לרבות ילד חורג וילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים;

הביטוי "עגונה" – אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, לרבות אשה שבן זוגה נמצא, שלא בהסכמתה, תקופה כאמור בחוץ לארץ ולא נשא באותו זמן במזונותיה;

יש לדעת כי גם הגדרתו של מבוטח – כלומר מי שזכאי לגמלה – משתנה מתחום ביטוח אחד לשני.