ביטוח נפגעי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה

פלוני שהיה מעורב בתאונת עבודה זכאי לקבל תגמולים.

מי מבוטח ? עצמאי, שכיר, מי שמצוי בהכשרה מקצועית ואח'.

מהי "פגיעה בעבודה" ? תאונת עבודה או מחלת מקצוע;

"תאונת עבודה"– תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;

"מחלת מקצוע"- אם לפי אופיה וגורמיה של אותה מחלה יש לראותה, לדעתו, כסיכון מקצועי.

המקרה אינו תמיד כך, ולפעמים צצות שאלות משפטיות מעניינות:

מה קורה אם אני בדרכי לעבודה, ועצרתי לרגע לקנות במכולת לחמניה ושוק ואז ארעה לי תאונה. האם זו תאונת עבודה?

אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו,

(ב) בנסיבות האמורות בפסקה (1) של סעיף 80 לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש,

לענין סעיף קטן (א), אם עשה זאת המבוטח לאחת מאלה:

(1) כדי ללוות ילדו לגן ילדים או למעון ילדים או למקום אחר שהשר קבע כמקום שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו משם;

(2) כדי לקיים מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.

מה קורה אם אני מתווכחת עם עורך דין בבית המשפט, ובלהט הוויכוח אני נתקפת בהתקף לב? או חלילה – באירוע מוחי? האם זו תאונת עבודה?

מחד – אירע במהלך העבודה. מאידך – גורמים תורשתיים.

מה קורה אם אני מתנדב בארגון מסויים ובמהלך פעולת ההתנדבות אני נפגעת ?

נפגע במהלך פעולת התנדבות יקבל זכויות בדומה לנפגע עבודה בהתאם לתנאי החוק.

הזכויות לפי ביטוח זה:

(1)        זכות לגמלאות בעין – זכות המבוטח לריפוי, להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי.

(2)        דמי פגיעה – 75% משכר העבודה הרגיל עד 91 יום בהתאם לאישור רפואי. בעד יום הפגיעה לא ישולמו דמי פגיעה, אולם המעביד ישלם לנפגע שכר אותו יום.

(3)        קצבה או מענק – במידה ועקב הפגיעה בעבודה, נותרה למבוטח נכות, זכאי הוא לקבלת קצבה או מענק מהביטוח הלאומי. יש להגיש תביעה לקביעת נכות ולעמוד בפני ועדה רפואית. לאחר בדיקת התיעוד הרפואי והבדיקה הגופנית, יקבע הביטוח הלאומי את גובה הנכות.

במידה והנכות 0-5% – אין זכאות לתשלום.

במידה והנכות 5% – 19% – מענק חד פעמי בגובה 43 קצבאות.

במידה והנכות 20% ומעלה – קצבה חודשית.

קביעת הביטוח הלאומי איננה סוף פסוק ניתן לערעור.

במידה ואת סבורה כי שיעור הנכות שניתן לך אינו משקף את מצבך בפועל, את זכאית להגיש ערר לפני הועדה הרפואית לעררים של המוסד.

גם החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו, או מאת שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא.

(4)        גמלאות לתלויים בנפגעי עבודה – אישה, ילד, הורים שאינם מסוגלים לכלכל עצמם, בן- זוג, סבא-סבתא, אח או אחות.

שיעורי קצבת תלויים:

המוסד ישלם קצבה בשיעורים שיחושבו באחוזים מקצבת הנכות המלאה כמפורט להלן:

(1) לאלמנה שהיא בת 50 שנים ומעלה – 60%; (2) לאלמנה שהיא בת 40 שנים ומעלה ועוד אינה בת 50 שנים – 40%; וכך האלה.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.