גמלה לשמירת הריון

גמלת שמירת הריון משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון; או עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, המסכנים את האישה או את עוברה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.

הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, פרק ג' – סימן ה', סעיפים 58 – 61, מסדיר את נושא גמלת שמירת הריון, ולהלן עיקריו.

מהם תנאי הזכאות לגמלת שמירת הריון ?

 1. האישה תושבת ישראל.
 2. האישה היא עובדת שכירה או עצמאית ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע לשמירת ההיריון (היום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון).
 3. יש בידי האישה אישור רפואי מתאים מרופא מומחה לנשים וללידה על שמירת הריון.
 4. בכל מקרה, לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים לפני היום שנערכה לאישה הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שהיא זקוקה לשמירת היריון.
 5. במקרים שסביבת העבודה או סוג העבודה הם הסיבה לשמירת ההיריון, יתכן והאישה תידרש להביא אישור מרופא תעסוקתי.
 6. תקופת השמירה הראשונה לא תפחת מ- 30 יום רצופים. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ-14 ימים לפחות.
 7. היא אינה זכאית לתשלום מגוף אחר בגין שמירת ההיריון.

התביעה לגמלת שמירת הריון

את התביעה לגמלה לשמירת היריון ניתן להגיש מיד עם תחילת השמירה.

התביעה תוגש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ב"טופס גמלה לשמירת הריון".

ניתן להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

אל התביעה יש לצרף טופס אישור רפואי לשמירת היריון חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה.

המועד האחרון להגשת התביעה לגמלת שמירת הריון

המועד האחרון למסירת טופס התביעה, בצירוף טופס האישור הרפואי, הוא 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההיריון.

שיעור גמלת שמירת הריון

שיעור הקצבה ליום יהיה בסכום הנמוך מבין שני הסכומים האלה:

א. הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות (לחודש) מחולק ב-30 = 291.90 ₪.

ב.  שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה עקב שמירת ההיריון, מחולק ב-90.

על הסכומים האלה משולמת תוספת יוקר ומנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

מתי תישלל הזכאות לגמלת שמירת הריון?

 1. העובדת איננה עומדת בתנאי הזכאות הנזכרים לעיל.
 2. עובדת הזכאית לתשלום גמלה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי, אך מעדיפה לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלה, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי בעד הימים ששילם לה המעסיק ימי המחלה.
 3. עובדת היוצאת לחו"ל-  אישה הנמצאת בשמירת היריון מסיבה רפואית אינה זכאית לגמלה מיום יציאתה לחו"ל ואילך.  לאישה הנמצאת בשמירת הריון עקב סביבת עבודה המסכנת אותה או את עוברה או בשל סוג העבודה המסכן אותה או את עוברה, אין מניעה לצאת לחו"ל בזמן השמירה.
 4. רופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי, ואף לא לאשר את התביעה, כאשר הסיבות הרפואיות אינן מצדיקות שמירת הריון, או שסוג העבודה או עיסוקה של האישה אינם מהווים סכנה לאם ולעובר בהתאם לאמור בחוק.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.