דמי תאונה

הידעתם? ביטוח לאומי מעניק פיצוי לאדם אשר נפגע בתאונה כלשהי, גם אם אין המדובר בתאונת דרכים או בתאונת עבודה, אלא ב"תאונה סתם".
כל אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד של אדם מזכה אותו בזכות לתבוע פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי לתקופת אי הכושר שלו.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, פרק ו', סעיפים 150 – 166, עוסק בביטוח נפגעי תאונות וקובע פיצוי לנפגעי תאונות באשר הם.

להלן עיקרי הדברים:

מבוטח שאירעה לו תאונה, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, יהיה זכאי לדמי תאונה בעד פרק הזמן שבו הוא נמצא בישראל ואבד לו כושר התפקוד, אם לא עסק למעשה בעבודה כלשהי.

הזכות לדמי תאונה מותנית בכך שהמבוטח נבדק בדיקה רפואית תוך 72 שעות משעת התאונה, ואם המוסד לביטוח לאומי אישר שתוצאות התאונה יכול שנתגלו לראשונה לאחר 72 השעות האמורות – תוך שבועיים מיום התאונה.

דמי תאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על 90 ימים רצופים החל ביום שלאחר יום התאונה, ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר מ- 90 ימים.

יש להגיש תביעה לדמי תאונה תוך 90 ימים מיום התאונה; ואולם המוסד לביטוח לאומי, יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן את הגמלה אם נתבעה אחרי המועד האמור בגלל סיבה שמנעה מהמבוטח הגשת התביעה במועד, ובלבד שהתביעה הוגשה תוך 90 ימים מהיום שחדלה להתקיים הסיבה האמורה.

לתשומת לבכם:

"מבוטח"  הינו תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים, וטרם הגיע לגיל הפרישה;

"תאונה" מוגדרת כאירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד;

"אבדן כושר התפקוד" – לפי כללים ומבחנים שיקבע השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, לכל המבוטחים או לסוגים מהם.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.