הלנת פיצוי פיטורים

 

המועד לתשלום פיצויי פיטורים

בהתאם לסעיף 20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958, אשר כותרתו "פיצויי הלנת פיצוי פיטורים", המועד לתשלום פיצויי פיטורים לעובד, הוא יום סיום יחסי עובד ומעביד.

במקרים בהם על יחסי העבודה בין הצדדים חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה, אשר קובע מועד אחר לתשלום, מועד זה יהיה המועד לתשלום הפיצויים.

במקרים בהם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום סיום יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום, יהיה המועד לתשלום הפיצויים – יום מילוי התנאי האמור או יום סיום התקופה האמורה, לפי העניין.

מקרים חריגים נוספים מפורטים בסעיף 20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958.

חישוב פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

עד היום ה- 15 ממועד התשלום, אין פיצויי הלנה.

בין היום ה- 16 ליום ה- 30, הפרשי הצמדה (1).

לאחר היום ה- 30, הפרשי הצמדה + 20% לכל חודש.

סמכות בית הדין להפחית או לבטל פיצוי הלנת פיצויי פיטורים

בית-דין אזורי יהיה מוסמך להפחית או לבטל פיצוי הלנת פיצויי פיטורים, אף אם פיצויי הפיטורים לא שולמו עקב אחד מאלה:

(1) חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים, שיש בהם ממש לדעת בית -הדין;

(2) חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד;

(3) הזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעביד לפי דרישתו פרטים הנוגעים לעובד או לזכאי כאמור והדרושים לעניין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם.

התיישנות תביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים

הזכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969, תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכול לפי המוקדם, אולם בית-הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 יום לתקופה של 90 יום.

 

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.