חובת הודעה בכתב על תנאי עבודה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

האם המעביד חייב עפ"י חוק להודיע לעובד על תנאי עבודתו?

כן. מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה (בחוק זה – ההודעה).

מה צריך להיות תוכן ההודעה על תנאי העבודה?

פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בענינים אלה:

(1)  זהות המעביד וזהות העובד;

(2)  תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד;

(3)  תיאור עיקרי התפקיד;

(4)  ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;

(5)  סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו;

(6)  אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין;

 (7)  יום המנוחה השבועי של העובד;

 (8)  סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;

 (9)  לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד – שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

האם ההודעה היא במקום חוזה עבודה?

לא. ההודעה מפרטת את עיקר תנאי העבודה בלבד ואין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

מה קורה במקרה של שינוי בתנאי העבודה?

חל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על השינוי; לענין זה, "שינוי" – למעט אלה:

        (1)  שינוי הנובע משינוי בדין;

        (2)  עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה;

        (3)  שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד; לענין זה "תלוש שכר" – פירוט שכר העבודה והסכומים שנוכו מהשכר שחובה למסור לעובד לפי הוראות סעיף 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

מה קורה אם המעביד לא עושה זאת?

הפר מעביד את חובתו לפי סעיפים 1, 3 או 10, דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

למי סמכות השיפוט?

לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת הוראות חוק זה.

 לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.