עריכת צוואה נוטריונית

אחת מהדרכים לעשיית צוואה היא עשיית הצוואה בפני רשות בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה.

סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת ועל כן בית המשפט לא יורה בנקל על בטלותו.

במסמך זה-

"חוק הנוטריונים"- להלן חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976

"תקנות"- להלן תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977

"חוק הירושה"- להלן חוק הירושה, תשכ"ה-1965

"תקנות הירושה"- להלן תקנות הירושה, תשנ"ח-1998

חובות מהותיות החלות על הנוטריון עובר לעשיית צוואה נוטריונית

 1. הנוטריון יברר את זהות המצווה הניצב בפניו ומבקש את שירותיו. בירור זהותו של המצווה יעשה באמצעות תעודה מזהה המניחה את דעתו של הנוטריון ולפי המפורט בתקנות. אופן הוכחת זהותו של המצווה יצוין באישור הנוטריוני והנוטריון יצרף לעותק שנשאר בידיו העתק צילומי של התעודה המזהה לפי תקנה 2 לתקנות. אין לצרף צילום ת"ז לצוואה.
 2. הנוטריון יברר האם המצווה כשיר משפטית, מבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה ופועל מרצונו החופשי ללא השפעה או לחץ של אחר )תקנה 4(ד( לתקנות(. בירור הכשרות המשפטית, ההבנה והרצון החופשי נתונה לשיקול דעתו של הנוטריון ונמצאת באחריותו, בשים לב לכך שישנן דרכים שונות לעשות זאת. למשל: פגישה עם המצווה ללא נוכחות אדם אחר, שימוש בשאלות פתוחות, אישור על בדיקה פסיכיאטרית במקרה הצורך.
 3. במידה והמצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, על הנוטריון לדרוש תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הצוואה המעידה על כשרותו המשפטית של המצווה (תקנה 4 (ה) לתקנות). הפסיקה מפרשת בצורה רחבה את המונחים "מאושפז בבית חולים" ו"מרותק למיטתו".
 4. תעודה הרפואית תוצא ביום עשיית הפעולה ולא יותר מ 24 שעות קודם לעשיית הצוואה. נוסח התעודה הרפואית יהיה על פי הנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות. הנוטריון יצרף את התעודה הרפואית לעותק האישור שנשמר אצלו (תקנה 4(ה) לתקנות).

אופן עריכת צוואה נוטריונית

 1. המצווה יאמר את דברי צוואתו בעל פה בפני הנוטריון, אשר ירשום אותם, או יגיש לנוטריון את צוואתו בכתב לפי סעיף 22 (א) לחוק הירושה.
 2. הנוטריון יקריא למצווה את צוואתו והמצווה יצהיר בפניו כי זוהי צוואתו לפי סעיף 22 (ב) לחוק הירושה. במקום קריאת הצוואה למצווה, יכול המצווה לקרוא את הצוואה או תרגומה בעצמו לפי סעיף 22 (ד) לחוק הירושה.
 3. הנוטריון יאשר בכתב על גבי הצוואה שדברי המצווה הוקראו למצווה או נקראו על ידו ושהוא הצהיר שזוהי צוואתו לפי סעיף 22 (ב) לחוק הירושה.
 4. מומלץ כי הנוטריון יחתים את המצווה על הצוואה, אף כי הדין אינו מחייב זאת.

צורת הצוואה הנוטריונית ורישומה

 1. אישור נוטריוני בדבר עשיית צוואה יערך על גבי טופס 13 לתוספת השנייה לתקנות – תקנה 9 (ב) לתקנות.
 2. הנוטריון יסמן את הצוואה באות או מספר, ויחתום על כל עמוד שלה בראשי תיבות של שמו לפי תקנה 11 לתקנות.
 3. הנוטריון יקשור את האישור הנוטריוני והצוואה בסרט אדום מבד, ידביק את קצות הסרט עם תו אדום לאישור הנוטריוני ויטביע את חותמו על התו האדום, כך שהחותם יוטבע על גבי האישור הנוטריוני וכל דפי הצוואה לפי תקנות 11 ,18 ו- 19 לתקנות.
 4. נוסף על האישור הנוטריוני והצוואה הנמסרים ללקוח, הנוטריון יכין עותק זהה הכולל חתימה מקורית של הלקוח ושל הנוטריון ואת האמור בסעיף  לעיל לצורך שמירתו אצל הנוטריון.
 5. לעותק זה יצרף הנוטריון את צילום התעודה המזהה של המצווה ואת התעודה הרפואית, אם ניתנה כזו לפי תקנות 2 (ד), 4 (ה) ו- 22(א) לתקנות.
 6. נוטריון ינהל ספר נוטריונים בו ירשום כל פעולה נוטריונית שביצע (תקנה 24 לתקנות) וייתן לכל אישור נוטריוני מספר סידורי. מספר סידורי זה ירשם על גבי האישור הנוטריוני בדבר עשיית הצוואה (תקנה 21 לתקנות).
 7.  בנוסף, נוטריון ינהל פנקס צוואות בו יינתן מספר סידורי שוטף לצוואה וכן ירשום הנוטריון את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני לפי תקנה 23 (ב) לתקנות.

מסירת הצוואה למצווה

1. הנוטריון ימסור את הצוואה לידי המצווה לפי תקנה 23 (א) לתקנות.

2. הנוטריון יידע את הלקוח על האפשרות להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה לפי סעיף 22 (ה) לחוק הירושה.

3. הפקדת צוואה היא מעשה אישי של המצווה המצביע על גמירות דעתו לפי סעיף 21 (ב) לחוק הירושה, ועל כן מדיניות הרשם לענייני ירושה היא כי הנוטריון אינו רשאי להפקיד את הצוואה גם אם הלקוח מסרב לקבלה.

4. הודיע המצווה לנוטריון על הפקדת הצוואה, ירשום הנוטריון את פרטי ההפקדה בספר הצוואות ויצרף צילום אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדת הצוואה, אם נמסר לו כזה, לעותק הצוואה השמור אצלו לפי תקנה 23 (ב) (ג) לתקנות.

ביטול צוואה נוטריונית

 1. ביטול צוואה על ידי המצווה יכול להיעשות, לפי חוק הירושה, באחת מהדרכים הבאות:

1.1 ביטול הצוואה במפורש באחת מהצורות לעשיית צוואה לפי סעיף 36 (א) לחוק הירושה.

1.2 ביטול הצוואה באמצעות השמדתה לפי סעיף 36 (א) לחוק הירושה.

1.3 עשיית צוואה חדשה לפי סעיף 36 (ב) לחוק הירושה.

2. הודיע המצווה לנוטריון על ביטול צוואתו, יבטל הנוטריון את אישור עשיית הצוואה שערך בהתאם לתקנה 5 לתקנות.

שמירת הצוואה הנוטריונית

 1. נוטריון ישמור עותק מקורי של אישור עשיית צוואה שבידיו בהתאם לתקנה 22 לתקנות ולכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל"א-1971 .
 2. נוטריון ייתן תוך זמן סביר העתק מאושר של עותק אישור עשיית הצוואה שישמר בידיו למצווה על פי דרישתו לפי תקנה 22 (ב) לתקנות.
 3. כל עוד המצווה בחיים לא ימסור הנוטריון לאחר העתק של עותק אישור עשיית הצוואה.

מסירת הצוואה לרשם לענייני ירושה לאחר פטירת המצווה

 1. נתבקש הנוטריון למסור את הצוואה לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה, ימסור הנוטריון את הצוואה השמורה אצלו לרשם לענייני ירושה לפי סעיף 68 (ב), סעיף 75 לחוק הירושה.
 2. החובה החוקית להגיש צוואה מקורית כאמור תחשב כדרישה של רשות מנהלית על פי דין בהתאם לתקנה 26 (ב) לתקנות.
 3. הנוטריון יקבל מהרשם לענייני ירושה אישור בכתב על דבר מסירת הצוואה שהיתה ברשותו.
 4. הנוטריון ימסור העתק של אישור הרשם לכל יורש על פי דין או זוכה שיבקש זאת.
 5. הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה ויצרף אליו את האישור של הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת העותק המקורי. הנוטריון ירשום את דבר הוצאת הצוואה בפנקס הוצאה והחזרה לפי תקנה 26 (ג) לתקנות.