קצבת זקנה, שאירים ודמי קבורה

ביטוח זקנה וביטוח שאירים

פרק י"א בחוק הביטוח הלאומי קובע:

קצבת זקנה

גיל הזקנה:

(1) בגבר – שבעים שנים ואם הכנסתו בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית – ששים וחמש שנים;

(2) באשה – ששים וחמש שנים, ואם נתקיים בה אחד מאלה – ששים שנים;

גובה הקצבה:

16% מהשכר הממוצע.

(1) בעד בן הזוג – 8% מהשכר הממוצע;

(2) בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים – 5% מהשכר הממוצע.

קצבת שאירים

16% מהשכר הממוצע לגבי אשת מבוטח, אלמנה. לגבי אלמן – זכאי רק אם יש לו ילד או הכנסות נמוכות מאוד.

דמי קבורה

הובא לקבורה בישראל אדם שנפטר בישראל או תושב ישראל שנפטר בחוץ לארץ, ישלם המוסד לחברה קדישא, לרשות מקומית, למוסד ציבורי אחר או לכל אדם המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים, שטיפלו בקבורת המת, דמי קבורה בסכומים ולפי תנאים ומבחנים שקבע השר בהתייעצות עם השר לעניני דתות ובאישור ועדת העבודה והרווחה.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.