קצבת ילדים ומענק לימודים

פרק ד' בחוק הביטוח הלאומי סוקר את נושא ביטוח הילדים.

ס' 66 לחוק: זכות לקצבת ילדים – הורה מבוטח זכאי לקצבת ילדים חודשית לפי פרק זה בעד כל ילד.

סעיף 74 קובע כי המוסד ישלם מענק לימודים, לכל אחד מאלה, לפי הענין:

(א) הורה יחיד – כמשמעותו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992, בעד כל אחד מילדיו;

(ב) הורה שמשתלמת לו גמלה לפי סעיף 5(א)(2) לחוק הבטחת הכנסה, בעד כל אחד מילדיו;

(ג) מי שבמשמורתו ילד שנתייתם משני הוריו, בעד אותו ילד;

(ד) מי שבמשמורתו ילד נטוש כמשמעותו לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד אותו ילד;

(ה) מי שמשתלמת לו, לפי הסכם הנערך לפי סעיף 9, קצבה בעד ילד שעלה לישראל בלי הוריו, בעד אותו ילד;

מענק הלימודים יהיה בשיעורים האלה:

(א) 18% מהשכר הממוצע – בעד ילד שלפני יום א' בטבת שבאותה שנת לימודים (בסעיף זה – היום הקובע) מלאו לו 6 שנים ולא מלאו לו 11 שנים;

(ב) 10% מהשכר הממוצע – בעד ילד שביום הקובע מלאו לו 11 שנים ולא מלאו לו 14 שנים.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.