שיווי זכויות האישה

חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951

החוק נועד להבטיח שוויון מלא בין המינים בכל הנוגע לזכויות החברתיות ולזכויות בתחומי העבודה.

שוויון בפני החוק

דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל פעולה משפטית – אין נוהגים לפיה.

אבחנה מותרת והעדפה מתקנת

אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:

  1. אבחנה בין אישה לבין איש, במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של הענין;
  2. הוראה או פעולה, שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, או הוראה או פעולה, שנועדה לקדם את שוויונן.

קנינה של אשה נשואה

לאשה נשואה תהיה כשרות מלאה לקנין ולעשיה בקנינים כאילו היתה פנויה; ואין קניניה שרכשה לפני הנישואין נפגעים על ידי קשר

אפוטרופסות שווה

האם והאב כאחד הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם; מת אחד ההורים, הנשאר בחיים הוא האפוטרופוס הטבעי.

ואולם, בכוחו של בית משפט או בית דין מוסמך לנהוג בעניני אפוטרופסות על ילדים, הן על גופם והן על רכושם, בהתחשב עם טובת הילדים בלבד.

שוויון בזכויות חברתיות

לכל אישה ואיש זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה לשוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית.

זכות האישה על גופה

לכל אישה זכות מלאה על גופה;

הגנה מפני אלימות

לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר בגופה.

ייצוג הולם

עקרון הייצוג ההולם נולד מתוך עקרון השוויון ומטרתו מתן ייצוג הולם לנשים וגברים.

הגדרת "ייצוג הולם" אינה אחידה והיא תלויה בהקשר בו היא נמצאת, כשהכוונה היא מתן ייצוג יחסי לבני שני המינים בגוף המדובר – הוראה או פעולה שנועדה לתקן אפליה קודמת או קיימת של נשים. הוראה או פעולה שנועדה לקדם את שוויון הנשים.

על כל גוף ציבורי חלה חובה לתת ייצוג הולם לנשים ואף להעדיף אישה, אם העדפתה נדרשת לשם ייצוג הולם ובלבד שהמועמדים בני שני המינים, הם בעלי כישורים דומים.

בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה, תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.

"גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1)  משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

(2)  רשות מקומית;

(3)  חברה עירונית, כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(4)  תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק;

(5)  חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

ייצוג הולם בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית

בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי (בסעיף זה – גוף ממנה), יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה.

שירות בכוחות הביטחון

לכל אישה המועמדת לשירות בכוחות הביטחון, או המשרתת בהם, זכות שווה לזכותו של האיש למלא כל תפקיד, או להיות מוצבת בכל תפקיד; לא יראו פגיעה בזכות זו אם הדבר מתחייב ממהותו או מאופיו של התפקיד.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.

שיווי זכויות האישה

חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951

 החוק נועד להבטיח שוויון מלא בין המינים בכל הנוגע לזכויות החברתיות ולזכויות בתחומי העבודה.

 שוויון בפני החוק
דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל פעולה משפטית – אין נוהגים לפיה.
 
אבחנה מותרת והעדפה מתקנת 

אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:

1. אבחנה בין אישה לבין איש, במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של הענין;

2. הוראה או פעולה, שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, או הוראה או פעולה, שנועדה לקדם את שוויונן.

 

 

קנינה של אשה נשואה

לאשה נשואה תהיה כשרות מלאה לקנין ולעשיה בקנינים כאילו היתה פנויה; ואין קניניה שרכשה לפני הנישואין נפגעים על ידי קשר
אפוטרופסות שווה
האם והאב כאחד הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם; מת אחד ההורים, הנשאר בחיים הוא האפוטרופוס הטבעי.

ואולם, בכוחו של בית משפט או בית דין מוסמך לנהוג בעניני אפוטרופסות על ילדים, הן על גופם והן על רכושם, בהתחשב עם טובת הילדים בלבד. 

 

 שוויון בזכויות חברתיות 

לכל אישה ואיש זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה לשוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית.

 

זכות האישה על גופה 

לכל אישה זכות מלאה על גופה;
הגנה מפני אלימות 

לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר בגופה.

 

ייצוג הולם 

עקרון הייצוג ההולם נולד מתוך עקרון השוויון ומטרתו מתן ייצוג הולם לנשים וגברים.

הגדרת "ייצוג הולם" אינה אחידה והיא תלויה בהקשר בו היא נמצאת, כשהכוונה היא מתן ייצוג יחסי לבני שני המינים בגוף המדובר – הוראה או פעולה שנועדה לתקן אפליה קודמת או קיימת של נשים. הוראה או פעולה שנועדה לקדם את שוויון הנשים.

 

על כל גוף ציבורי חלה חובה לתת ייצוג הולם לנשים ואף להעדיף אישה, אם העדפתה נדרשת לשם ייצוג הולם ובלבד שהמועמדים בני שני המינים, הם בעלי כישורים דומים.

בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה, תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.

"גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:

 (1)  משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

  (2)  רשות מקומית;

 (3)  חברה עירונית, כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  (4)  תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק;

  (5)  חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

ייצוג הולם בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית 

 בוועדה ציבורית ובצוות שמינו הממשלה, ראש הממשלה, שר, סגן שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי (בסעיף זה – גוף ממנה), יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה.

 שירות בכוחות הביטחון 

לכל אישה המועמדת לשירות בכוחות הביטחון, או המשרתת בהם, זכות שווה לזכותו של האיש למלא כל תפקיד, או להיות מוצבת בכל תפקיד; לא יראו פגיעה בזכות זו אם הדבר מתחייב ממהותו או מאופיו של התפקיד.