שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

היקף יום עבודה ושבוע עבודה

יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה, ושבוע עבודה לא יעלה על ארבעים וחמש שעות עבודה.

שעות נוספות

הועבד עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ-  1¼ מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-  1½ מהשכר הרגיל.

מנוחה שבועית

לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.

המנוחה השבועית תכלול – לגבי יהודי – את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

עובד שלא עבד ביום המנוחה השבועי ומעבידו דורש ממנו לעבוד ביום זה, רשאי להודיע לו עד 3 ימים מיום הדרישה, שהיא מסרבת לעבוד ביום המנוחה עפ"י מצוות דתו.

שכר עבור עבודה במנוחה השבועית

הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-  1½ משכרו הרגיל.

על המעביד ליתן לעובד,  במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.

הפסקות במהלך יום העבודה

ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות.

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

בעת הפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

הפסקה בין יום עבודה למשנהו

בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות.

סמכות בית הדין לעבודה

לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, תהיה סמכות יחודית לדון בתובענות מסוג זה.

התיישנות

בית הדין האזורי לא ייזקק לתובענה שהוגשה לאחר שחלפו שנים עשר חדשים מיום תחילת העילה.

לפרטים נוספים ולמידע מלא, הנכם מוזמנים לפנות אל עו"ד ונוטריון רונית מאור קשלס, בטלפון נייד: 050-5949090 או בטלפון המשרד: 08-9102050.

 

שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

היקף יום עבודה ושבוע עבודה

יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה, ושבוע עבודה לא יעלה על ארבעים וחמש שעות עבודה.

שעות נוספות

הועבד עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ-  1¼ מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-  1½ מהשכר הרגיל.

מנוחה שבועית

 

לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.

המנוחה השבועית תכלול – לגבי יהודי – את יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

עובד שלא עבד ביום המנוחה השבועי ומעבידו דורש ממנו לעבוד ביום זה, רשאי להודיע לו עד 3 ימים מיום הדרישה, שהיא מסרבת לעבוד ביום המנוחה עפ"י מצוות דתו.

שכר עבור עבודה במנוחה השבועית

הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-  1½ משכרו הרגיל.

על המעביד ליתן לעובד,  במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.

הפסקות במהלך יום העבודה

ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות.

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

בעת הפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

הפסקה בין יום עבודה למשנהו

בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות.

סמכות בית הדין לעבודה 

לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, תהיה סמכות יחודית לדון בתובענות מסוג זה.

התיישנות

בית הדין האזורי לא ייזקק לתובענה שהוגשה לאחר שחלפו שנים עשר חדשים מיום תחילת העילה.